DR. CEMİL PASLI

Kadın ve Erkek “Eş” Değerdir.

Kadın ve Erkek “Eş” Değerdir.

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’de  kadın ve erkek “eş” değer olarak ele alınmıştır.

1. Öncelikle kadın insan olma noktasında erkekle “eş” değerdir:

‘Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadınlar üreten Rabbinizden saygı duyun.” Nisa, 4/1.

 ‘Rableri onların dualarını kabul etti: Ben sizden erkek ya da kadın olsun hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz...’  Âl-i İmran, 3/195.

Resulullah (s.a.v.) bu meyanda bir hadislerinde;

‘Kadınlar erkeklerin kardeşleridir.’ buyurmaktadır. Ebu Davud, Taharet 94; Tirmizi, Taharet 82; Ahmed b.Hanbel, Müsned, VI, 256-277.

2. Kadınlar erkekler gibi ahirette mükâfat ve ceza hususunda eşittirler:

‘Erkek veya kadın,  kim mümin olarak iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız.’  Nahl,16/97,

‘Ben erkek olsun kadın olsun içinizden hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım.’

Al-i İmran, 3/195.

3. İslam, tarih boyunca tahrife uğramış diğer dinlerin tahkir ettiği kadına hürmet etmiş onu layık olduğu konuma  yükseltmiştir:

‘Biz insana ana ve babasına iyilik etmesini emrettik.  Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ve sütten kesilmesi ceman otuz ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim; bana ve anneme ve babama verdiğin nimeti şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et .’ Ahkaf, 46/15.

‘Biz insana ana babasına iyi davranmasını emrettik.  Zira annesi onu nice sıkıntılarla taşımıştır.’ Lokman, 31/14.

Behz İbnu Hakîm babası tarikiyle dedesi Mu’aviye İbnu Hayde el-Kuşeyrî (r.a.)’den naklediyor.

Hz. Peygamber (s.a.v.)e: “Ey Allah’ın Resûlü, kime iyilik yapayım? diye sordum. Bana: “Annene” diye cevap verdi. “Sonra kime?” diye tekrar ettim. “Annene” dedi. “Sonra kime?” dedim. “Annene” dedi. “Sonra kime?” dedim, bu dördüncüde “Babana, sonra da tedrici yakınlarına” diye cevap verdi.”

Ebu Dâvud, Edeb 129, (5141); Tirmizî Birr 1, (1898).

4.  Cahiliye döneminde Arapların yapa geldikleri kız çocuklarını diri diri toprağa gömme âdeti olan ‘ve’di’ yasaklamıştır.

‘Diri diri toprağa gömülen kızlara’ suçunuz neydi hangi günah sebebiyle öldürüldünüz’ diye sorulduğunda… Tekvir, 81/8-9.

5.  Kadının eğitimini erkekle bir tutmuş özellikle eğitilmesini de teşvik etmiştir. Hz. Peygamber bir hadislerinde ‘İlim öğrenmek (kadın erkek) her Müslümana farzdır.’ buyurmaktadır.

İbn Mace, Mukaddime, 17.

 Buradan hareketle İslam kadının eğitimini özellikle teşvik eder. İslam tarihinde fikir ve ilme katkısı olup, isimleri öne geçmiş olan birçok kadın mevcuttur.

6. İslam aile tesisine çok önem vermiştir. Aile ferdin doğduğu temel ve sosyal bir beraberlik demektir. Bu beraberlik içinde yetişen ferd yaşadığı toplum içerisinde faydalı bir üye olur. İslam’da kadın da bu ailenin temel ve vazgeçilmez bir ögesidir.

7. İslam vaz ettiği esaslarla boşanmayı zorlaştırmış, gereğinde kadına da boşama hakkı tanımıştır.

8. Kur’ân kadına her türlü mülkiyet hakkını tanıdığı gibi Mümtehine suresinin 12.  ayetiyle ona oy verme hakkı da tanımıştır.

Ateş, Süleyman, “İslamın Kadına Getirdiği Haklar”, İslami Araştırmalar , 325.

9. Eş seçme hususunda İslam’ın kadına tanıdığı haklar beşeriyetin bildiği bir başka dinin vermiş olduğu haklardan çok daha fazladır. Ebû Davud ve Nesai tarafından nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 “Dul kadın konusunda velinin herhangi bir şeyi yoktur. Yetim kızdan ise izin istenir ve susması kabul etmesi anlamına gelir.’

Nesâi, Kitâbu’n-nikâh, 5378nolu hadis, III, 281.

10. Erkekler ve kadınların birbirlerini desteklemesi(kavvam) konusu:

Merhum Mehmet Akif Ersoy’un damadı merhum Ömer Rıza Doğrul, “Tanrı’nın Buyruğu” isimli Kur’an-ı Kerim meali çalışmasında “kavvam” kelimesinin işlediği Nisa suresi 34. Ayeti şöyle tercüme etmiştir:

“Erkekler, kadınların destekleyicileridir. Çünkü Allah onların bazılarını bazılarına üstün kılmıştır, çünkü onlar mallarından harcederler.” Nisa, 4/34.

Muhammed el-Behiy “kavvam” kelimesinin destek, koruma, muhafaza ve gözetme anlamına dikkat çekerek söz konusu ayeti “Erkekler kadınlar üzerinde gözetici ve destekçidirler” şeklinde meallendirmiştir.” Behiy, 1988, 273.

Muhammed Esed de söz konusu ayette geçen “kavvam” kelimesini aynı doğrultuda, “erkekler kadınları koruyup gözetirler” şeklinde meallendirmiştir.” Esed, 1997, 143.

Evet, toplumun temel ve vazgeçilmez bir parçası olan kadın ancak İslam ile hak ettiği noktaya ulaşabilmiş ve erkekle “eş” değer kabul edilmiştir.

 Kısaca on başlıkta değerlendirmeye çalıştığımız bu önemli konu ‘kadınlar’ anlamına gelen ‘Nisa’ suresinde genişçe ele alınmış, kadının birey olarak, aile ve cemiyet içindeki bütün hak ve hukuku bir sureye isim olarak verilerek Allah tarafından konunun önemi tescil edilmiştir.

 

Women and Men are “Equivalent” Value.

In the Qur'an and Sunnah, men and women are considered as "equal" values.

1. First of all, a woman is a “equivalent” to a man at the point of being human:

'O people, respect your Lord, who created you from a single soul and created its mate from it, and produced many men and women from the two of them. Nisa, 4/1.

 ‘Their Lord answered their prayers: I will not waste the deeds of any of you, male or female. You are always from each other...' Âl-i İmran, 3/195.

The Messenger of Allah (pbuh) said in a hadith about this;

“Women are the brothers of men,” he says. Abu Dawud, Taharet 94; Tirmidhi, Taharet 82; Ahmed b. Hanbal, Musnad, VI, 256-277.

2. Women are equal to men in terms of reward and punishment in the Hereafter:

'Whoever does good deeds, whether male or female, as a believer, We will make him live a good life.' Nahl, 16/97,

'I will not let any of you do what any of you, male or female, has done.'

Al-i Imran, 3/195.

3. Islam has honored the woman who has been distorted by other religions throughout history and elevated her to the position she deserves:

‘We commanded man to do good to his parents. His mother bore him with difficulty and gave birth to him with difficulty. Ceman to be transported and weaned takes thirty months. Finally, when a person reaches his strong age and reaches the age of forty, he says: My Lord; Let me thank you for the blessing you gave me and my mother and father and to do useful work that you will be pleased with.' Ahkaf, 46/15.

‘We commanded man to treat his parents well. Because his mother carried him with many troubles.' Lokman, 31/14.

Behz Ibnu Hakim narrates from his father and his grandfather Mu'awiya ibn Hayde al-Kuseyri (r.a.).

Hz. The Prophet (pbuh) said: "O Messenger of Allah, whom should I do good to? I asked. He replied to me: “To your mother”. "Then who?" I repeated. “To your mother,” he said. "Then who?" I said. “To your mother,” he said. "Then who?" I said, “To your father, then gradually to his relatives,” he replied in this fourth.”

Abu Dawud, Adab 129, (5141); Tirmidhi Birr 1, (1898).

4. In the period of ignorance, the 'wa'di, the custom of burying their daughters alive, was forbidden by the Arabs.

When asked, "Girls who were buried alive," what was your crime and for what sin were you killed?' Takvir, 81/8-9.

5. He equated the education of women with men and especially encouraged their education. Hz. In one of his hadiths, the Prophet says, 'Acquiring knowledge (male and female) is obligatory for every Muslim.'

Ibn Mace, Muqaddimah, 17.

 From this point of view, Islam especially encourages the education of women. There are many women who have contributed to ideas and science in the history of Islam and whose names have come to the fore.

6. Islam attaches great importance to the establishment of the family. Family means a basic and social unity in which the individual is born. The individual who grows up in this togetherness becomes a useful member in the society he lives in. In Islam, women are also a basic and indispensable element of this family.

7. Islam has made divorce difficult with the principles it has preached, and has given women the right to divorce when necessary.

8. The Qur'an grants women the right to vote in the 12th verse of the chapter of Mümtahina, as well as all kinds of property rights.

Ateş, Süleyman, “Rights Brought to Women by Islam”, Islamic Studies, 325.

9. In terms of choosing a spouse, the rights that Islam gives to women are much more than the rights given by another religion known to humanity. In a hadith narrated by Abu Dawud and Nasai, Hz. The Prophet said:

 “The guardian has nothing to do with the widow. Permission is requested from the orphan girl and her silence means her acceptance.'

Nesai, Kitâbu'n-nikah, hadith 5378, III, 281.

10. The issue of men and women supporting each other (qawwam):

The deceased Ömer Rıza Doğrul, son-in-law of the deceased Mehmet Akif Ersoy, translated the 34th verse of the chapter of Nisa, in which the word "qawwam" is used, in his translation of the Quran titled "God's Command":

“Men are supporters of women. Because Allah has made some of them superior to others, because they spend out of their wealth.” Nisa, 4/34.

Muhammad al-Behiy drew attention to the meaning of the word “qawwam” to support, protect, protect and watch over, and interpreted the verse in question as “Men are watchers and supporters over women.” Behiy, 1988, 273.

Muhammad Asad also interpreted the word "qawwam" in the verse in question, in the same direction, as "men protect and watch over women." Assad, 1997, 143.

Yes, woman, who is a basic and indispensable part of society, has only reached the point she deserves with Islam and has been accepted as "equal" with men.

 Briefly, this important issue, which we have tried to evaluate under ten titles, has been extensively discussed in the surah 'Nisa', which means 'women', and the importance of the subject has been registered by Allah by naming all the rights and laws of women as individuals, in the family and in society, as a name.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri