DR. CEMİL PASLI

Kötülük Genini Çıkarabilir miyiz?

Kötülük Genini Çıkarabilir miyiz?

Dinin yerine ikame etmeye çalıştıkları “hümanizm(insanlık dini)” tutmayınca “transhümanizm” çalışmalara başladı birileri.

Hümanizm ve transhümanizm çalışmalarının temelinde bilim ve teknolojide insanın aldığı ileri mesafenin verdiği aşırı özgüven(!) yatmaktadır.

Demiri uçurup gökyüzünün derinliklerine gönderebilen insan “büyük güce/sultana(Rahman, 55/33)” sahip olduğuna inanıyor bugün.

Titanik (1912) gemisini yaptıktan sonra demir ve çeliğe aşırı güvenip;  “bu gemiyi Allah bile batıramaz diyen” insanoğluna suyun biraz sert çeşidi(buzdağı) yetti ve efsane gemi sadece iki saat 40 dakikada 1.514 kişiyi de yanına alarak okyanusun derinliklerinde kayboldu.

Bu temelsiz inançla(sınırsız güç) geçmişte defalarca denediği gibi bugünde sınırları zorluyor.

Tarihte helak olan kavimlerin hepsi kendilerine çizilen ve onların yararına olan sınırları zorladıkları için yok oldular.

Ev sahibi size kontratta belirlediği kurallara uymadığınızda sizi evden tahliye ediyor!

Kavimlerin helakının açıklaması bu kadar basit ve açık!

Peki, transhümanistlerin üzerinde çalıştığı, gen teknolojisinin gelişmesiyle gündemlerine aldıkları kötülük genini çıkarıp tamamen iyi insan projesi mümkün mü?

İnsan denen makineyi yaratana kulak verelim, nasıl yarattığını bildiriyor bizlere.

Önce donanımı, sonra yüklediği yazılım programını anlatıyor.

Sırayla yürüyelim, önce donanım:

“Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse, onu düzenleyene…” (Şems, 91/1-7)

Allah insanı bütün kâinattan süzerek, onların özü olarak geniş/külli kabiliyette yaratıyor ve donanımı tamam ediyor.

Donanım tamam oldu, şimdi sıra yazılım da…

“Ona kötü(fücur) ve iyi olma(takva) yeteneklerini yerleştirene ki, Nefsini (kötülükten/fücurdan) arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semûd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı. Hani onların en azgını (deveyi boğazlamak için) ileriye atılmıştı. ALLAH'ın elçisi, onlara, "ALLAH'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın," demişti. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helâk etti ve kendilerini yerle bir etti. Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor.”Şems, 91, 8-15.

Allah insanı imtihan için (Mülk, 67/2) özel bir yazılım yükleyerek gönderdi.

O donanımı ve yazılımı kitap ve peygamberler ile tanıtarak nasıl kullanmamız gerektiğini ayan beyan açıkladı.

Fücur(kötülük) ve takva(iyilik)programını (genlerini) aynı dosya içerisinde yükledi.

Birlikte yaratmasının sebebi ise; biz irademizle seçebilelim içindi.

Yani sizi fücur(kötülük) genini silerseniz, iyilik genini de silersiniz ve insanı insan yapan, hayvandan ayıran “irade” sıfatını yok edersiniz.

Allah öfke ve sevinç programlarını da aynı dosya içinde yükledi seçebilmemiz için…

Bu hikmete binaen Allah; “İnananlar öfkelenmez” demez, çünkü insan olarak mutlaka öfkelenirler, çünkü o program onlara yüklendi ve onları öfkelendirecek sebeplerde yaratıldı imtihan için.

“Onlar(inananlar) öfkelerini yutarlar ve onları öfkelendirenleri affederler.” Al-i İmran, 3/134.

Kötülük genini yok etmeye çalışıp kolaycılığa, kısa yola başvurmak yerine kötülüklerle nasıl baş edip onların yerine iyiliği tercihin nasıl mümkün olduğuna dair Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa(s.a.v.)’in öğütlerine davet ediyorum transhümanizm savunucularını.

Semud kavminden ibret alsınlar, hadlerini bilsinler, Allah’ın patenti kendine ait olan insan makinesine müdahale planlarını gözden geçirsinler.

Tuuba limen arefe haddehu/ Velem yetecevez tavrahu.

Ne kutludur o kişi ki / Haddini bilir, sınırlarını aşmaz.

Can We Remove the Evil Gene?

When the "humanism (human religion)" they tried to substitute for religion did not work, someone started to work on "transhumanism".

The basis of humanism and transhumanism studies is the excessive self-confidence (!) that comes from the advanced distance people take in science and technology.

The person who can fly the iron and send it to the depths of the sky believes that he has "great power/sultan (Rahman, 55/33)" today.

After he built the ship Titanic (1912), he relied heavily on iron and steel; A little hard type of water (iceberg) was enough for the human being who said "even God can't sink this ship" and the legendary ship was lost in the depths of the ocean, taking 1,514 people with it in just two hours and 40 minutes.

With this baseless belief (unlimited power), he is pushing the limits today as he has tried many times in the past.

All of the tribes that perished in history perished because they pushed the boundaries drawn for them and for their benefit.

The landlord evicts you from the house if you do not follow the rules set in the contract!

The explanation of the destruction of the tribes is that simple and clear!

Well, is it possible to remove the evil gene that transhumanists have been working on with the development of gene technology and create a completely good human project?

Let's listen to the one who created the machine called human, he informs us how he created it.

It first describes the hardware, then the software program it installs.

Let's walk in order, hardware first:

“The sun and its brightness in the morning, the moon when it follows the sun, the day when it reveals it, the night when it covers it, the sky and the one who built it, the earth and the one who made it, the soul, the one who arranged it…” (Şems, 91/1-7)

God filters man from the whole universe, creates them as their essence with a wide/universal capability and completes his equipment.

The hardware is complete, now it's time for the software...

“The one who puts evil (fücur) and goodness (taqwa) abilities in him, who purifies his soul (from evil/fucur) will certainly be saved. Whoever defiles him by burying him in evil is also lost. The people of Thamud denied their (prophet) because of their unrighteousness. Behold, the fiercest of them (to strangle the camel) was thrown forward. The messenger of God said to them, "Do not touch God's camel and its water." But they denied him and slaughtered the camel. Thereupon, their Lord destroyed them for their sins and razed them to the ground. However, there is still no lesson learned from their end.” Shams, 91, 8-15.

God sent man for the test (Mulk, 67/2) by downloading a special software.

He introduced the hardware and software with books and prophets and clearly explained how we should use it.

He uploaded the program (genes) of fucur (evil) and taqwa (goodness) in the same file.

The reason for co-creation is; It was so that we could choose with our will.

In other words, if you delete the foul (evil) gene, you will also delete the goodness gene, and you will destroy the attribute of "will" that makes humans human and separates them from animals.

Allah has also uploaded the anger and joy programs in the same file so that we can choose…

Based on this wisdom, God; He doesn't say, "Believers don't get angry", because as human beings they definitely get angry, because that program was loaded on them and created for reasons that would anger them.

“They (believers) swallow their anger and forgive those who anger them.” Al-i Imran, 3/134.

I invite the advocates of transhumanism to the advice of the Qur'an and our Prophet Muhammad Mustafa (pbuh) on how it is possible to deal with evil and choose good instead of trying to eliminate the evil gene and resort to convenience and shortcuts.

Let them take a lesson from the Thamud people, know their limits, and review the plans to intervene in the human machine, which is the patent of God.

Tuuba limen arefe haddehu/ Velem yetecevez tavrahu.

How blessed is that person who knows his place, does not exceed his limits.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri